Theo Verheij benoemd tot erelid

Op 13 februari 2017 heeft onze jaarvergadering plaatsgevonden. Op deze avond hebben we onder andere het  jaarverslag van de secretaris en de penningmeesteres besproken. Maar ook vonden de bestuursverkiezingen  plaats. Wim Steinhoff en Marco Zandbergen waren aftredend en herkiesbaar. Theo Verheij was tussentijds aftredend en niet herkiesbaar.  Wim Steinhoff is herkozen en blijft in functie als secretaris. Marco Zandbergen is gekozen als nieuwe voorzitter en volgt Theo Verheij op. Tevens is Anne Pleiter gekozen als nieuw bestuurslid. Hiermee is het bestuur weer compleet.   Marco krijgt de voorzittershamer van Theo  Nadat Marco door de ledenvergadering benoemd was tot voorzitter van Aquarium Vereniging Natuurvrienden-Zwolle richtte Marco het woord tot Theo. Aan de orde kwamen de vele vediensten van Theo gedurende de afgelopen 22 jaar. Dat was een hele rij. Ook de activiteiten van de technische commissie die onder zijn leiding veel werk verzet heeft, kwamen hierbij ruimschoots aan bod. Namens het bestuur stelde Marco voor Theo te benoemen tot erelid.
Dit voorstel werd aangenomen. Theo gefeliciteerd.
Als blijk van waardering kreeg Theo een mooi gegraveerd tinnen wandbord overhandigd. En een mooi boeket bloemen voor zijn vrouw Riekie, die hem altijd gesteund heeft, hoorde daarbij.
Hierna nam Jos Hut, voorzitter van de NBAT, het woord. Ook hij zette Theo in het zonnetje en overhandigde hem een speciale fles "Gronings osmosewater"
Uiteraard hield Theo zich niet stil en bedankte een ieder voor de jarenlange samenwerking en het vertrouwen en liet hij weten best nog wel actief te blijven voor de vereniging.
Theo bedankt
   
(Adverteerder / sponsor)